تمایزات مشروطه خواهان مذهبی و جریان غرب گرا (با تطبیق آن بر انقلاب اسلامی)
69 بازدید
ناشر: موسسه بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
انقلاب مشروطه از مقاطع مهم و سرنوشت ساز در تاریخ ایران است. در این انقلاب، دو گروه دچار اختلافات شدند: مشروطه خواهانِ مذهبی و غرب گرا. پژوهش حاضر می کوشد با ارائه اسناد و شواهد معتبر، چگونگیِ رویاروییِ این دو جریان و فراز و فرود آن را شناسایی و تمایزات این دو را معرفی کند و سپس آن جریان ها را با حوادث و جناح های پس از انقلاب اسلامی ایران، تطبیق نماید.